انجمن صنفی کارفرمایی-شرکت پارمیس صنعت دقیق
گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی-شرکت پارمیس صنعت دقیق
پروانه صلاحیت همکاری-شرکت پارمیس صنعت دقیق
گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی-شرکت پارمیس صنعت دقیق
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری-شرکت پارمیس صنعت دقیق